Stanovy KVH

ČLÁNOK I.

Názov: Klub vojenskej histórie Západ

Sídlo: Železničná stanica 95, 919 08 Boleráz

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI KLUBU A CIELE:

Klub vojenskej histórie Západ (ďalej len KVH Západ) je dobrovoľné, nevládne a

neziskové združenie občanov, ktoré má realizovať a zabezpečovať predmet a cieľ činnosti

združenia. KVH Západ  nepodporuje, nesympatizuje a nepropaguje akúkoľvek vojenskú

silu, politickú stranu alebo hnutie šíriace rasovú, náboženskú ani inú diskrimináciu a násilie.

Všetky znaky, symboly a označenia budú používané iba za účelom realizovania a

zabezpečenia predmetu a cieľa svojej činnosti a budú v podobe ako sa používali počas druhej

svetovej vojny.

PREDMET ČINNOSTI KLUBU:

• získavanie informácií o dejinných udalostiach v spojitosti s fyzickými a právnickými

osobami, klubmi, prípadne armádami rôznych štátov, predovšetkým z obdobia druhej

svetovej vojny

• zberateľstvo rôznej výstroje a techniky, ako aj rôznych militárií, s možnosťou

prezentácie na verejnosti pri rôznych výročiach, oslavách a rôznych kultúrnospoločenských

akciách, zameraných na vojenskú históriu

• vyhľadávanie výstroje a výzbroje a ich doplnkov z obdobia prvej a druhej svetovej

vojny za účelom zabezpečenia ich reštaurovania a ich sústreďovanie na zberateľské,

muzeálne alebo iné obdobné účely, a to aj v spolupráci s oprávnenými fyzickými a

právnickými osobami

• opravy a rekonštrukcie originálnej techniky, zhotovovanie replík rôznych uniforiem,

výstroje a techniky.

• organizovanie podujatí v športovej streľbe z historických zbraní používaných počas

prvej a druhej svetovej vojny, samostatne alebo v spolupráci s inými športovo –

streleckými klubmi združujúcich strelcov z historických zbraní CIEĽOM ZDRUŽENIA KVH ZÁPAD JE PREDOVŠETKÝM:

• dobrovoľné združovanie priaznivcov vojenskej histórie a faleristiky, vojenských

veteránov a záujemcov o vojenskú históriu a techniku ako i zberateľov uniforiem,

výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na obdobie druhej

svetovej vojny

• podporovať záujem o vojenskú históriu s možnosťou prezentovať dejinné udalosti

odborne, na základe materiálov a informácií získaných z dostupných historických

archívov, múzeí a literatúry

• spolupráca a výmena skúseností a poznatkov s inými klubmi s možnosťou účasti na

rôznych domácich i medzinárodných akciách, rekonštrukciách vojenských operácií

a bitiek

• rozširovanie kultúrneho a historicko-vzdelávacieho rozhľadu verejnosti a podpora

záujmu mladej vekovej kategórie o vojenskú históriu a správne hodnotenie udalostí

tej doby

K dosiahnutiu cieľov združenia bude KVH Západ prispievať osvetovou aktivitou,

organizovaním stretnutí a kultúrnych podujatí.

ČLÁNOK II.

ČLENSTVO V KLUBE:

Členmi KVH Západ sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem

o členstvo v KVH Západ, majú záujem o vojenskú históriu a primerané vedomosti.

Členstvo vzniká dňom schválenia členskou schôdzou a zaniká v okamihu, kedy člen písomne

oznámi záujem dobrovoľne ukončiť členstvo v klube. V prípade zániku členstva je osobný

majetok člena, prinesený do klubu, jeho výlučným vlastníctvom, okrem vecí získaných po

dobu členstva a za finančné prostriedky združenia, ktoré zostávajú majetkom klubu.

ŽIADATEĽ O ČLENSTVO V KVH Západ MUSÍ SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ PREDPOKLADY:

• je v deň vstupu do KVH Západ osobou staršou ako 15 rokov

• súhlasí so stanovami KVH Západ

• je osobou bezúhonnou a plne spôsobilou na právne úkony

• zdravotný stav osoby musí zodpovedať náplni činnosti KVH Západ

• členstvo musí byť schválené Výborom klubu.

• musí byť občanom Slovenskej republiky

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KVH Západ :

• členovia sú povinní dodržiavať stanovy KVH Západ a zákony Slovenskej republiky

   súvisiace s cieľmi združenia

• členovia sú povinní aktívne sa podieľať na práci klubu

• členovia sú povinní riadne a včas platiť členské príspevky

• členovia sú povinní zodpovedne vykonávať všetky úlohy a funkcie, do ktorých boli

    zvolení

• členovia sú povinní pri ukončení členstva vrátiť zverený a zapožičaný majetok KVH

   Západ a majetok jeho členov

• členovia sú povinní ochraňovať majetok klubu, získavať pre klub rôzne predmety

   materiálno – technického vybavenia, informácie, dokumenty, zabezpečovať možnosti

prezentácie klubu na verejnosti

• členovia sú povinní na verejných ukážkach nosiť uniformu s označením, ktorá

zodpovedá ich veku, zaradeniu v jednotke, programu akcie či zaradeniu k technike

• členovia sú oprávnení prednášať prostredníctvom orgánov klubu svoje návrhy

   a pripomienky

• členovia sú oprávnení požadovať vysvetlenia a informácie

• členovia sú oprávnení voliť a byť volení do orgánov KVH Západ

• členovia sú oprávnení užívať výhody poskytované KVH Západ svojim členom a v

   rámci činnosti združenia i jeho majetok

• ČLÁNOK III.

ORGÁNY ZDRUŽENIA:

Členská schôdza - je najvyšším orgánom združenia. Je to spoločné stretnutie členov, ktoré:

• rozhoduje o orientácii združenia

• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

• volí a odvoláva členov Výboru klubu

• schvaľuje plán činnosti a hospodárenia

• schvaľuje prijatie nových členov

• rozhoduje o zrušení občianskeho združenia KVH Západ Členskú schôdzu zvoláva Výbor klubu    minimálne 1x ročne. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom predseda klubu má právo veta. Štatutárnym orgánom klubu oprávneným konať v mene združenia je predseda združenia a jeho zástupca.

Výbor klubu

• riadi činnosť klubu medzi zasadnutiami členskej schôdze, má minimálne troch členov

a maximálne päť členov, pričom dvaja členovia Výboru musia byť zakladajúcimi

členmi. Spomedzi seba volí a odvoláva predsedu a jeho zástupcu.

• Výbor rozhoduje o prijímaní nových členov do klubu, hospodári s majetkom klubu,

menuje štatutárnych zástupcov klubu a určuje rozsah ich oprávnenia

• zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze. Výbor združenia sa

schádza podľa potreby minimálne trikrát ročne. Zasadnutie zvoláva predseda, ktorý

pripravuje materiály na rokovanie. Počas jeho neprítomnosti ho plne zastupuje

zástupca.

• členstvo vo Výbore klubu a revíznej komisii zaniká rezignáciou, alebo odvolaním 3/5

väčšinou členov

Revízna komisia – kontrolný orgán:

• za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je

nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

• kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje

opatrenia na ich odstránenie

• kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

 

ČLÁNOK IV.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA:

Hospodárenie s majetkom združenia vykonáva klub na základe všeobecných predpisov a

podľa schváleného rozpočtu členskou schôdzou. Klub nakladá s majetkom a finančnými

prostriedkami efektívne a v súlade s predmetom a cieľmi združenia. Majetok klubu tvoria

hmotné prostriedky v súkromnom vlastníctve členov, finančné príspevky, dotácie, dary a

granty, príjmy z vlastnej činnosti a ostatných získaných výnosov. V záujme vytvárania

vlastných zdrojov, môže združenie vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu so

zabezpečením cieľov a svojho programu, v súvislosti so všeobecne záväznými predpismi.

Všetky prostriedky poskytnuté združeniu sú výhradne určené na činnosť združenia a nesmú sa

prerozdeľovať medzi členov združenia.

ČLÁNOK V.

ZÁNIK ZDRUŽENIA:

O zániku združenia dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením, rozhoduje členská schôdza

3/5 väčšinou hlasov. O naložení s majetkom združenia v prípade zániku rozhoduje Výbor

klubu. Pre účely zániku menuje Výbor likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a s majetkom

naloží podľa rozhodnutia Výboru. Zánik združenia sa oznámi do 15-tich dní po ukončení

likvidácie Ministerstvu vnútra SR. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 –

75 Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Činnosti združenia neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi

predpismi. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na MV SR.